دفتر خدمات الکترونیکی

دفتر خدمات الکترونیکی ساتا شعبه منطقه پاکدشت و خاورشهر

دفتر خدمات الکترونیکی

دفتر خدمات الکترونیکی ساتا شعبه منطقه پاکدشت و خاورشهر

حوزه استحفاظی دفتر پیشخوان ساتا مرکزپاکدشت،خاورشهر،پاکدشت،مامازند،قیام دشت ،صنایع مستقر در پارچین و شریف آباد،قیام دشت، شهرکهاو روستاهای مجاورمی باشد.

تلفن: 36016405-36016404-36016403

فکس: 36016405

موبایل: 09356382608

ایمیل:amirshamsaie@gmail.com

ساعت کار:شنبه تا چهارشنبه 17-8 

پنجشنبه:14_8